Algemene voorwaarden Smart

Algemene informatie

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Stichting Smart, gevestigd op de Kleine Gartmanplantsoen 21 en geregistreerd onder nummer 58157433 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

De website en de informatie die het bevat mogen worden gebruikt op voorwaarde dat de hierna volgende bepalingen volledig worden nageleefd. Door het gebruik van deze website wordt de gebruiker geacht de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Alle informatie op deze site is algemeen van aard en kan om die reden niet worden beschouwd als een persoonlijk advies, afgestemd op een specifieke situatie van een gebruiker.

SmartNL behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te mogen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

SmartNL zorgt er op zo goed mogelijke wijze voor dat de informatie op deze website correct, volledig en accuraat is. Smart kan desondanks niet garanderen dat eventuele fouten of onvolkomenheden zich voordoen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de informatie die wordt gegeven. Mocht de getoonde informatie fouten bevatten of mocht er informatie ontbreken dan zal Smart – na hiervan kennis te hebben genomen – dit zo snel mogelijk herstellen danwel aanvullen.

Bereikbaarheid van de site

SmartNL doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de site altijd beschikbaar is. Mocht de site echter tijdelijk niet bereikbaar zijn dan aanvaardt Smart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die een gebruiker kan lijden als gevolg van deze onbereikbaarheid of storing.

SmartNL garandeert niet dat de op de website aangeboden bestanden compatible zijn met het systeem van een gebruiker. Een gebruiker moet ervoor zorg dragen dat hij/zij over de juiste apparatuur en programmatuur beschikt om bestanden te kunnen openen en lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Smart of van haar partners, zoals vermeld op de website. Alle teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, handels-en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker kan niets hiervan reproduceren en / of verspreiden aan publiek zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De gebruiker heeft bijvoorbeeld wel het recht om informatie te downloaden van deze website en te reproduceren voor prive-gebruik.

Waar Smart aan gebruikers de mogelijkheid geeft om eigen bijdragen of beelden op de website te plaatsen, kan de gebruiker geen werken insturen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij hij/zij de eigenaar is van deze rechten, of over alle noodzakelijke toestemmingen van de eigenaar beschikt. Door het plaatsen van werken of afbeeldingen op de website van Smart, geeft een gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Smart om deze werken en foto’s op haar website te publiceren zonder enige compensatie. De gebruiker vrijwaart Smart tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot dit geplaatste werk.

Links naar websites van derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links staan uitsluitend op de website ten behoeve van een gebruiker. Smart kan niets garanderen met betrekking tot de betrouwbaarheid, kwaliteit of volledigheid van de inhoud van dergelijke websites. Een link naar een website van derden impliceert niet dat Smart een samenwerkingsovereenkomst met die derde heeft.

Informatie van derden

Deze website kan gebruik maken van banners om promoties weer te geven voor producten en diensten verstrekt door derden. Door te klikken op deze banners wordt de gebruiker doorverwezen naar een website van derden. Smart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en de voorwaarden die gelden voor de promoties die worden aangeboden door derden. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Indien de gebruiker wenst te reageren op het aanbod, dient de gebruiker altijd contact op te nemen met de derde partij.

Ongeoorloofd gebruik van de website

De gebruikers van deze website verbinden zich om niet:

–          De informatie op deze site op een onrechtmatige of onwettelijke manier te gebruiken;

–          De website te gebruiken op een manier die de inhoud kan wijzigen, beschadigen, of de beschikbaarheid of bereikbaarheid ervan kan verstoren;

–          De website te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen, onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van (maar niet beperkt tot), lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;

–          De website gebruiken om op een manier de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of vereniging te schaden, zoals (maar niet beperkt tot) privacy rechten en intellectuele eigendomsrechten;

–          De website gebruiken voor het plaatsen of verzenden van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

SmartNL behoudt zich het recht voor om een gebruiker in gebreke te stellen en / of juridische procedures te starten tegen een gebruiker als haar belangen of de belangen van derden worden geschaad als gevolg van de overtreding van de bovenstaande bepalingen of enige andere handeling van een gebruiker.

 

 

Cookies

Soms zal deze website gebruik maken van zogenaamde « cookies ». Een cookie is een stukje informatie die we schrijven naar de harde schijf van uw computer. Elke keer dat u onze website bezoekt wordt deze informatie teruggestuurd naar de websitebeheerder. Wij gebruiken deze informatie alleen om uw identiteit te controleren, zodat u niet (als u dit wilt) niet uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw moet invoeren bij elk bezoek.

Persoonlijke gegevens (of persoonsgegevens)

SmartNL voldoet aan de eisen van de wet op persoonsgegevens.

Een gebruiker is vrij om deze website te gebruiken voor het achterhalen van informatie, zonder dat er persoonlijke gegevens hoeven te worden achtergelaten.

De persoonlijke informatie die u nu of later verstrekt aan Smart, zoals naam, BSN-nummer, telefoonnummer en huisadres, zal Smart opslaan in haar datasystemen.

Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van de gebruiker.

Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt voor reclame doeleinden of andere activiteiten met promotionele kenmerken.

Wachtwoorden

Wachtwoorden worden slechts gecodeerd opgeslagen door stichting Smart. Deze zijn dus ook voor stichting Smart zelf niet leesbaar of te achterhalen. Mocht de gebruiker onverhoopt haar wachtwoord verliezen dan is het mogelijk om middels een combinatie van gebruikersnaam en emailadres een nieuw (vervangend) wachtwoord aan te maken.

Geschillen

Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan tussen Smart en haar gebruiker dan is voor de beslechting hiervan het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde instantie hiervoor is de bevoegde rechter te Amsterdam.